Om oss

Mannen fra Havet. Foto fra Lunde Images AS.

Krisesenteret Vesterålen sitt hovedformål er å levere et helhetlig krisesentertilbud for kvinner, menn og deres barn som er utsatt for vold i nære relasjoner jf. lov om kommunale krisesenter av 2009.

Våre tjenestemottakere skal få veiledning, støtte, og hjelp til å ta kontakt med andre deler av tjenesteapparatet uten å måtte bestille time først. Dette innebærer et telefon tilbud som skal gi veiledning og som har åpent hele døgnet for personer som trenger oss året igjennom. Et dagtilbud med samme formål der krisesentermedarbeidere møter voldsutsatte i en ansikt til ansikt situasjon for å snakke om deres situasjon. Et heldøgns midlertidig botilbud som har åpent hele året. Alle våre tjenester skal være gratis, individuelt tilpasset og samordnet med tiltak fra andre tjenester. Dette innebærer også oppfølging i reetableringsfasen, jf lov om kommunale krisesenter av 2009.

Krisesenteret ligger i Vesterålen, sentralt til i Sortland kommune.

Om krisesenteret

I over 30 år har krisesenteret i Vesterålen kunnet tilby hjelp til kvinner og deres barn som har blitt utsatt for vold i nære relasjoner. I alle disse årene har vi som en forening drevet krisesenter på et ideologisk grunnlag. Arbeidet med oppstart av krisetelefon for mishandlede og voldtatte kvinner i Vesterålen og Lødingen ble startet 8. mars 1981 og kom i drift 2. oktober samme år. Krisetelefonen hadde åpent to netter i helgene, og 54 kvinner deltok i det frivillige arbeidet i vakt turnus.
Krisetelefon hadde da som nu telefon nummeret 76 12 23 30.

Utvidelsen til krisesenter for kvinner skjedde 1. april 1983, og da med døgnkontinuerlig telefonvakt. Frivillige vakter arbeidet i vakt turnus på senteret.
I 1991 gikk Lødingen ut av samarbeidet og navnet ble endret til Vesterålen Krisesenter. Den 01.01.08 ble Lødingen igjen med i samarbeidet.
I 2010 trådde loven om kommunale krisesenter i kraft som pålegger alle kommuner å ha et krisesentertilbud til kvinner, menn og deres barn. Kommunene i Vesterålen og Lødingen inngikk samarbeid etter kommuneloven § 28b, med oss som tjenesteleverandør. I den forbindelse ble også krisesenter for menn startet opp. Loven medførte også at frivillige vakter på huset i turnus fikk tarifflønn.
Det frivillige arbeidet består i dag av utadrettet opplysningsarbeid til skoler, lag og foreninger, i tillegg til lokale arrangementer ute i kommunene. Formålet er å informere om våre tjenester, å sette fokus på og arbeide for å forbygge vold i nære relasjoner. I tillegg utføres det frivillig arbeid på sosiale tilstelninger/aktiviteter for våre beboere, og på huset vårt med tilhørende utearealer.

Den 30.08.11 ble Vesterålen Krisesenter begjært konkurs, og opphørte.

Den 1.09.11 startet vi opp igjen, nå med navnet: Krisesenteret Vesterålen.

Fra juli 2012 har vi også levert tjenesten til fire Lofot kommuner, Vågan, Vestvågøy, Flakstad og Moskenes.