Linker

Nordlys. Foto.På denne siden har vi samlet nyttige linker.

http://dinutvei.no
Nasjonal veiviser ved vold og overgrep.

http://krisesenter.com
Krisesentersekretariatet - en organisasjon for krisesentre i Norge.

http://nkvts.no
Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

http://atv-stiftelsen.no
Alternativ til vold er et behandlings- og kompetansesenter på vold, med særlig vekt på vold i nære relasjoner.

http://bufdir.no/familie/kontor/vesteralen
Lofoten og Vesterålen familievernkontor.

http://www.vestbv.no
Vesterålen barnevern.

http://www.vernforeldre.no
Vern for eldre.

http://dixi.no/no
DIXI er et ressurssenter for deg som er utsatt for voldtekt.

http://voldsoffererstatning.no
Kontoret for voldsoffererstatning.

http://krisepsyk.no
Senter for Krisepsykologi, senteret arbeider aktivt for å spre kunnskap om håndtering av kriser, traumer og ulykker.

http://jurk.no
Jurk,  juridisk rådgivning for kvinner.

http://selvhjelp.no
Selvhjelp Norge, nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp.

http://mentalhelse.no
Mental Helse er en sosialpolitisk interesseorganisasjon som jobber for at alle skal ha en best mulig psykisk helse.

http://mirasenteret.no
MIRA er et ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn.

http://seif.no
Selvhjelp for innvandrere og flyktninger.

http://www.smiso-nordland.no
Senter mot incest og seksuelle overgrep.

http://116111.no
116111, er en  alarmtelefonen for barn og unge.

http://ung.no
Ung.no - her kan ungdom få offentlig og kvalitetssikret informasjon.

http://klara-klok.no
Helseinformasjon tjeneste for ungdom. Her kan ungdom få god informasjon og veiledning om temaene kropp og helse, rus og seksualitet uavhengig av hvem du er og hvor du bor.

http://reddbarna.no
Redd Barna kjemper for barns rettigheter, og for at alle barn skal leve et verdig liv.

http://regjeringen.no/no/dokumenter/fns-barnekonvensjon/id88078
FNs barnekonvensjon, om barns rettigheter.

http://fn.no/fn-informasjon/ataler/menneskerettigheter
FNs verdenserklæring om menneskerettigheter.

http://amnesty.no
Amnesty International er verdens største menneskerettighetsorganisasjon.

http://stinesofiesstiftelse.no
Stine Sofies Stiftelse arbeider for at alle barn skal ha en barndom fri for vold.

http://utsattmann.no
Utsatt mann er en organisasjon som jobber for å bekjempe seksuelle overgrep mot barn.

http://reform.no
Reform er et ressurssenter for menn.

http://bufdir.no
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

http://tips.kripos.no
Rød knapp, tips.kripos.no er politiets mulighet til å synliggjøre seg på nettsteder der barn og unge ferdes (les mer på politiets nettside).

http://lovdata.no
Lovdata, her kan du søke etter lover, forskrifter, dommer og stortingsvedtak.

http://regjeringen.no/no/dokument/et-liv-uten-vold/id733697
Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2014-2017.