Eldre utsatt for vold

De fleste eldre som utsettes for vold i nære relasjoner har ofte tillit til, eller et avhengighetsforhold til voldsutøver. Eldre regnes for å være en sårbar gruppe, og som det snakkes lite om. Krisesentersekretariatet har fått laget en brosjyre som tar for seg temaet. Du kan lese mer om vold mot eldre ved å følge linken til brosyren under.

Du kan også ringe nasjonal kontakttelefon vern for eldre på telefon: 800 30 196, eller lese mer på www.vernforeldre.no

Om krisesentrenes tilbud for alle som møter eldre gjennom sitt arbeid
Brosjyre, Krisesentersekretariatet, 2014
Brosjyren er gratis og kan bestilles fra Krisesentersekretariatet
på følgende språk: 

forside brosjyre. foto.